Depan Profil DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA DESA DUKUHBADAG

DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA DESA DUKUHBADAG

NAMA MASA KERJA
1. Buyut Tandu Maya  
2. Buyut Ngabeui Brajadigiri  
3. Buyut Arga Diwangsa  
4. Buyut Cadikarma  
5. Buyut Argadiwangsa  
6. Bapak Cakradimerta 1842 s/d 1872
7. Bapak Wiradiwangsa 1872 s/d 1886
8. Bapak Saca Diprana 1886 s/d 1898
9. Bapak Saca Winata 1898 s/d 1906
10. Bapak Bangsa Dipa 1906 s/d 1920
11. Bapak Atma Disastra 1920 s/d 1945
12. Bapak Marta Disastra 1945 s/d 1948
13. Bapak Sastra Widtaya 1949 s/d 1951
14. Wangsa Disastra 1951 s/d 1953
15. Bapak Parta Disastra 1954 s/d 1962
16. Bapak Tirta Pradja 1962 s/d 1970
17. Bapak Praja 1970 s/d 1973
18. Ibu Unidjah BT Atma Disastra 1973 s/d 1985
19. Bapak H.S Nursidik 1985 s/d 2002
20. Bapak E. Suhendriana. EK 2002 s/d 2004
21. Bapak Dedy Juhendi 2004 s/d 2012
22. Bapak Kastum 2012 s/d Sekarang